Potenciali lesne biomase po občinah

Potenciali lesne biomase po občinah

V Sloveniji je 80 občin, ki imajo več kot 50 % gozdnatost. Kar 21 občin ima več kot 70 % gozda. V zadnjih 50 letih se je lesna zaloga v gozdovih praktično podvojila, saj znaša dejanski letni posek le 70 % dovoljenega, zlasti zaradi opuščanja in zaraščanja kmetijskih površin in pa rasti dreves v obstoječih gozdovih.

V slovenskih gozdovih uspeva 71 različnih domačih (avtohtonih) drevesnih vrst. Od tega je 10 vrst iglavcev in 61 vrst listavcev. K temu je treba dodati še nekaj drevesnih vrst, ki izvirajo od drugod in so jih k nam prinesli v preteklosti.

Najpogostejše drevesne vrste v naših gozdovih so bukev, jelka, smreka, javor, hrast, bor in jesen. Druge vrste so redkejše, kljub temu pa je njihova vloga velika.

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije

Biomasa

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice