Javni prevoz

Javni prevoz

Promet v Sloveniji povzroča dobrih 20 % emisij toplogrednih plinov. Glavnina teh emisij odpade na cestni promet in skoraj 40 % emisij CO2, ki nastajajo zaradi prometa, povzroča raba avtomobilov v mestih.

Po podatkih Agencije RS za okolje se je lastništvo osebnih avtomobilov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih skoraj podvojilo, stopnja motorizacije pa presega stanje v številnih gospodarsko najrazvitejših državah Evropske unije. Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se zaradi povečane potrebe po mobilnosti emisije toplogrednih plinov v ozračje povečujejo. Stanje poslabšuje spreminjanje strukture prometa, saj se delež cestnega prometa neprestano povečuje, železniškega pa ne. V celoti se povečuje tudi cestni tovorni promet, kar dodatno obremenjuje okolje.

Dejstvo je zaskrbljujoče in terja uvajanje učinkovitejših in čistejših načinov prevoza. Pri tem je izrednega pomena aktivna prometna politika posameznih lokalnih skupnosti v smeri spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev s hkratno ustrezno ponudbo sodobnega javnega prevoza.

Javni transport predstavlja dobro alternativo sicer bolj priljubljenim oblikam osebnega prevoza, saj je zanesljiv, varen, dostopen in okolju prijaznejši. Številne prednosti prinaša tudi za naše zdravje, s spodbujanjem trajnostne mobilnosti pa pomembno vpliva na kakovost bivanja širše družbe.

Kazalec kakovosti življenja ni več stopnja motorizacije, ampak funkcionalen javni potniški promet.

Ohranite okolje čisto

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice