Arhiv novic

Arhiv novic

Vlada izdala uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Vlada RS je 5. marca izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Uredba določa vrste, velikost ter pogoje za montažo in priključitev manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14/2020.

Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga za sprejem podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE ali SPTE, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo in priključitev. 

Te vsebine so v preteklosti že bile urejene v Uredbi o energetski infrastrukturi, ki je vsebovala tudi poglavje IV.a »Posebnosti in izjeme na področju proizvodnje električne energije«, v katerem je bilo določeno, da se montiranje naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE/SPTE skladno z gradbenimi predpisi šteje za investicijsko vzdrževalno delo (za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje), če so bili izpolnjeni določeni  pogoji. 

Nova Uredba o energetski infrastrukturi, ki je je začela veljati v aprilu 2016, je razveljavila omenjeno uredbo in ne vsebuje nikakršnih določb v zvezi z s tovrstnimi proizvodnimi napravami. Navedeno pomeni, da je po veljavni zakonodaji s področja graditve objektov za montažo tovrstnih naprav praviloma potrebno gradbeno dovoljenje, kar spričo relativne nezahtevnosti njihove postavitve pomeni prekomerno administrativno breme in deluje nestimulativno na investicije v tovrstne naprave. Upoštevajoč dejstvo, da mora Republika Slovenija doseči zavezujoče cilje glede proizvodnje električne energije iz OVE (v nasprotnem primeru ji preti plačilo visokih denarnih kazni), bi bilo potrebno investicije v tovrstne naprave spodbujati tudi z odpravo administrativnih ovir. Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, veljavna gradbena zakonodaja to omogoča, to področje pa je potrebno natančneje urediti tudi v energetskih predpisih.

Gradbeni zakon med ostalim določa, da gradbeno dovoljenje ni potrebno za enostavne objekte in vzdrževanje objektov (5. člen GZ). Kaj spada v to kategorijo izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov,  ki določa merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov ter vzdrževalnih del. Med vzdrževalna dela skladno s točko 4 (Namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu) med drugim spada namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za izkoriščanje OVE. Kot je to nekoč v zgoraj omenjeni Uredbi o energetski infrastrukturi že bilo urejeno, pa je v energetski zakonodaji potrebno urediti vrste naprav, kar vključuje tudi omejitev glede na moč, ter ustrezne mehanizme, da se zagotovi varnost postavitve in delovanja tovrstnih naprav. 

Vir: MZI 

Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
551

Informirajte se

B

    Biomasa Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze. Več...

O

    OVE Obnovljivi viri energije Več...
    Ogljični odtis Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti. Več...

S

    SPTE Soproizvodnja toplote in energije Več...

U

    URE Učinkovita raba energije Več...
Prijavite se na e-novice