Arhiv novic

Arhiv novic

V obdobju 2020-2023 predvidenih za 350 mio evrov izplačil iz sklada za podnebne spremembe

Odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za obdobje  2020-2023 vključuje namene in ukrepe, kot so med drugim:

 • nadaljevanje sofinanciranja investicij občanov preko poziva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami;
 • novi ukrepi »podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«, s čimer se želi pričeti s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovne in srednje šole ter druge izobraževalne organizacije v Sloveniji, »spodbude za nakup koles« z namenom povečati število prihodov na delo in iz dela s kolesi, »izgradnja železniških prog«, ki je namenjena posodobitvam in izgradnjam prog ter »spodbujanje železniškega tovornega prometa«;
 • nadaljevanje ukrepov v podporo gospodarstvu - ukrepi »finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost«; »subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo«; »podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo« ter nov ukrep »zelena delovna mesta« (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja);
 • nadaljevanje ukrepov za zmanjševanje emisij v prometu - to so spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu; nakup novih vozil za prevoz potnikov; ureditev in izgradnja infrastrukture za kolesarje; nadaljevanje spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave;
 • nadaljevanje ukrepa »trajnostna lesena gradnja«, pri čemer se bo spodbujalo tudi načrtovanje in gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja, in »izgradnja dela ureditev HE Mokrice«,
 • prilagajanje podnebnim spremembam - izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti; sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in nadaljevanje ukrepa izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij;
 • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb.
Za ukrep izgradnja dela ureditev HE Mokrice je v letih 2021, 2022 in 2023 predvidenih po 5 milijonov evrov na leto.

V okviru sklada se bo prav tako nadaljevalo z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, sofinanciralo projekte, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE, vključno s prvim podnebnim integralnim projektom LIFE CARE4CLIMATE. Nadaljevalo se bo tudi s sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem so sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje vsebinskih mrež ter nov ukrep sofinanciranja trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, še dodajajo na MOP.
Značke:
Povezave
Dokumenti
Povezani članki
311
 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice